"Dottie & Niki"

Niki

Niki - Painted by me

Niki

 

Dottie

Dottie

Dottie & Niki

Dottie

"Daisy & Sadie"

Sadie & her Squirrel.

Daisy